PROGRAMJAINK

Mentor program

A Mentor program elsődleges célja olyan mentor – mentorált kapcsolatok létrehozása és gondozása, amelyben a gyermekotthonban nevelkedő gyermekek mintát találnak a biztonságos kötődésű emberi kapcsolatokra. Egy ilyen minőségi kapcsolat pedig megfelelő bázis a reálisabb önértékelés kialakításához, az együttműködési, a döntési, a kontroll és pályaidentitási készségek fejlődéséhez. Egy tapasztalt mentor segítségével a gyerekek személyiségfejlődésüket, valamint szociális készségüket fejlesztő élményekhez és tapasztalatokhoz juthatnak, mindezt biztonságos kapcsolati és szakmai keretben.

Legalább 2 éve önkéntesként dolgozó, csapatunkhoz pedig legalább fél éve csatlakozott személy válhat mentorrá, aki elvégezte az általunk biztosított szakmai képzéseket. Munkájukat folyamatosan figyelemmel kísérjük, képzéseink keretében a mentorok megtanulják, hogyan legyenek igazán hatékonyan mentoráltjuk segítségére. Mivel ahhoz próbálják hozzásegíteni pártfogoltjukat, hogy a lehető legteljesebben legyenek képesek képességeik kibontakoztatására, lehetőségeik felismerésére és kiaknázására, konfliktusaik kezelésére, ezért képzésükben az empátiás reflexióra, a feltétel nélküli elfogadásra és a mentor kongruenciájára, hitelességére helyezzük a hangsúlyt.

A Mentor program hatása és hatásmechanizmusa

Biztonság: A rendszeres és megbízható kapcsolat lehetővé teszi a gyermekek biztonság szükségletének növekedését, a valahova tartozás motívumának kielégítését.

Mintakövetés: A mentorált élethez, kapcsolataihoz és munkához való attitűdjei, értékrendszere, megküzdési formái és életstílusa alternatív mintaként jelenik meg a mentoráltak számára a „tipikus utógondozott sors” mellett.

Önmegvalósítás: A program során végig fokozott hangsúly van azon, hogy a gyermekben lévő vágyak és képességek támogatásával segítsük őket a bennük rejlő lehetőségek kibontakozásában, életük aktív és proaktív formálásában.

Hatásmechanizmus: A biztonság szükséglet kielégítésével, a mintakövetés közvetítésével és a segítő kommunikáció mint eszköz által számos készség mentén fejlődnek a mentoráltak, ami hozzájárul ahhoz, hogy önmegvalósító energiáik utat találjanak maguknak.

Pályakísérés program

Míg számos családban a mindennapok részét képezi a munkáról való beszélgetés, vagy a tudás értékének szerepe, addig a gyermekvédelmi ellátásban lévő gyermekek életében mindez sokkal kisebb jelentőséggel bír. Egyrészt sokuk hátterében generációk óta jelen van a teljes vagy részleges munkanélküliség, valamint az alacsonyabb iskolázottság, másrészt a gyermekek között a tudásnak és a sikeres iskolai tanulmányoknak nincs pozitív megítélése.

Pályakísérés programunk két részből áll:

Együtt tanulás program: a gyerekek rendszeres korrepetálása és egyéni fejlesztése ún. önkéntes tanári teamekben

Útmutató tréning: a gyerekek nyelvi, infótechnikai és az ún. soft skill csoportba tartozó képességeit fejleszti közösségben

 

Együtt tanulás program

 

Együtt tanulás

 

A gyermekotthonban nevelkedő gyerekek többsége felzárkóztatásra szorulna a tárgyak jelentős részéből, ezen túlmenően pedig tehetséggondozásra azokból a tantárgyakból, amelyekben jól teljesítenek. Az előbbire tanulmányaik folytatása, az évismétlés elkerülése, és az osztályközösségbe való sikeres beilleszkedés miatt van szükség, a tehetséggondozásra pedig pályaválasztásuk érdekében szükséges kiemelt figyelmet szentelni. A nevelők és tanárok túlterheltsége miatt ezt önkéntesek bevonásával valósítjuk meg.

Az önkéntesek képesek megfelelő mennyiségű időt és energiát fordítani a gyerekekkel való rendszeres tanulásra, amihez megfelelő módszertani tudást biztosítunk programunk keretében. Így a gyerekek nemcsak az iskolai tananyagot tudják majd elsajátítani, hanem olyan emberi kapcsolatokat alakíthatnak ki, amelyekben a másik félnek érték a tudás átadása, és díjazzák a teljesítményt és erőfeszítést. Legalább egy, számukra fontos személy szemében jól teljesíteni, és az ehhez vezető úton az ő támogatását élvezni személyiségfejlesztő hatású. Az 5-6 fős teamekben dolgozó önkéntes tanítók egymással is kapcsolatban állnak, és rendszeresen kommunikálnak a hozzájuk tartozó gyermek fejlődéséről, esetleges elakadásaikról, nehézségeikről. Így lehetővé válik az összehangolt munka, melynek célja az egyes gyerekek személyre szabott felzárkóztatása és tehetséggondozása.

 

Útmutató tréning

Útmutató tréning

A program második pillérét a hétvégi iskola jelenti, amelyre 6 hetente kerül sor. A hétvégéken megvalósuló, játékos foglalkozások keretében az angol nyelv, az infótechnikai módszerek fontosságát sajátíthatják el a gyerekek, illetve képet kaphatnak különféle szakmák sajátosságairól. A legújabb tanuláselméleti és módszertani eszközök használatával a kapcsolódásé, a közös élményeké, és az érzések-gondolatok megosztásáé a főszerep. A kooperatív és élményalapú tanulás lehetővé teszi, hogy a gyerekek együttműködési és projekt-alapú készségei fejlődjenek. Emellett kiemelt hangsúlyt fordítunk a közösségi tanulásra, amelyben az egész csoport számára fontos az egyének hozzáadott értéke. A foglalkozások során minden gyerekre minimum egy, de lehetőség szerint két önkéntes jut, így kiemelt figyelmet kapnak önkénteseinktől. A legkülönfélébb szakmákról szerezhetnek ismereteket, külön kiemelve az adott hivatásig vezető utat, a foglalkozás pontos tartalmát, pozitív és negatív oldalait. Az informatikai oktatás korszerű beemelésével azt kívánjuk elősegíteni, hogy a jövőben csaknem minden szakmában szükséges infótechnikai nyelvet elsajátítsák és készség szinten használni tudják.

Mentálhigiénés fejlesztő program

A gyermekotthonban nevelkedő gyermekek mindegyike többszörösen traumatizált. A családból való kiemelés mellett komoly egyéb törések is érték őket életük legszenzitívebb szakaszában. Mindegyiküknél komoly kötődési zavart lehet azonosítani, ami kezeletlenül egész életükre negatív hatással bír, illetve a későbbiekben addikciókhoz, személyiségzavarhoz vezethet. Ezt a negatív spirált csak megfelelően komplex beavatkozásokkal lehet megtörni, amelyet a gyermekotthonokban működő pszichológusi ellátás nem képes fedezni kapacitáshiány miatt. Mentor és Pályakísérés programunk során olyan biztonságos kötődési mintákat nyújtunk a gyerekek számára, amelyek lehetővé teszik számukra a feltétel nélküli elfogadás megélését, ezáltal pedig a személyiségfejlődés kibontakozását. Ehhez a folyamathoz azonban feltétlenül szükség van egy pszichoterápiás kezelést is nyújtó célzott programra, amelyben a gyerekek korábbi traumáik feldolgozására is lehetőséget kapnak.

Erre a célra a legalkalmasabb eszköz a csoportterápia módszere, amely során olyan korrektív élményhez jutnak a résztvevők, amelyben egyszerre tapasztalják meg az elfogadó légkört és ismerik fel saját értékeiket. Ráébrednek, hogy nincsenek egyedül problémáikkal, illetve hogy saját kreativitásuk mozgósításával növelni tudjék énhatékonyságukat. Pozitív énképhez juthatnak általa, valamint növekszik énerejük és megküzdő képességeik. Elsősorban encounter, művészetterápiás és pszichodramatikus elemeket tartalmazó zárt terápiás csoportterápiás foglalkozási keretet határozunk meg, mely segíti a kommunikáció elmélyülését, az intimebb közlésanyag felszínre hozását, a negatív érzések megélését, szükség esetén átkeretezését, a belső gyászfolyamatok elakadásainak feloldását.

A programjainkban résztvevő gyerekek kerülhetnek olyan problémahelyzetbe, vagy akut stressz- esetleg krízishelyzetbe, amely megoldásában az egyéni pszichológiai konzultáció hatékonyabb eszköznek bizonyul, mint a csoportterápiás foglalkozások. Ilyen esetben olyan 15-20 alkalmas esetvezetések válnak szükségessé, amelyben a gyermek aktuális problémája kerül a fókuszba, és a terápiás kapcsolat biztonságában képes megfelelő énerőt és megküzdési potenciált mozgósítani.

 

Önkéntesek képzése

Az alapítvány legfontosabb erőforrásai az önkéntesek. Ezért az ő kiválasztásukra, gyerekekkel való munkájuk segítésére nagy figyelmet szentelünk. Célunk olyan önkénteseket találni, akik egyetértenek az alapítvány értékeivel, elhatározásaival, a gyerekekkel jól megtalálják a közös hangot, tisztelettel, kompetensen fordulnak feléjük, vannak eszközeik munkájuk elvégzéséhez, ugyanakkor az alapítvány közösségéhez is szívesen tartoznak.

Ahhoz, hogy a gyerekek megfelelő fejlesztést kapjanak, professzionális segítőkre van szükség. Megterhelő feladat traumatizált gyerekekkel foglalkozni, így kiemelt hangsúlyt fektetünk az önkéntesek folyamatos képzésére, az intervíziók és szupervíziók alkalmával pedig egyénileg vagy csoportosan nyílik alkalmuk az elakadásaik, nehézségeik átbeszélésére, segítségkérésre.

Az Alapítvány 2018 januártól új otthonokba jutott el, több gyermekkel foglalkozunk folyamatosan növekvő önkéntes közösségünk segítségével, így egyre fontosabbá vált az őket koordináló, munkájukat monitorozó tevékenység.

1. Rendszeres intervíziós alkalmak:

az önkéntesek a módszer segítségével csoportban, egymást segítve beszélik meg a munkájuk során felmerülő nehézségeket, problémás helyzeteket

2. Szakértői workshop:

a gyermekvédelemhez, a pszichológiához és a pedagógiához kapcsolódó témán belül hívunk meg előadókat, akik először előadást tartanak, majd sajátélmény által megtanítják módszerüket a résztvevőknek

3. Egyéni vagy kiscsoportos szupervízió:

a gyerekekkel kapcsolatosan megjelenő dilemmákban szakértői segítség nyújtása az önkéntesek számára

Nevelők támogatása

Az alapítvány által foglalkoztatott önkéntesek mellett a gyerekekkel kapcsolatban álló nevelők megtámogatását is nélkülözhetetlennek tartjuk annak érdekében, hogy a gyerekek professzionális keretek között nevelkedjenek. Tapasztalataink alapján a nevelők és gondozók túlterheltek, amely nem teszi lehetővé, hogy a gyerekek számára mindig megfelelő módon reagáljanak a problémás helyzetekre. Célunk, hogy segítő modern neveléselméleti és alkalmazott módszereket is átadjunk. Ezt kívánjuk tréning és szupervíziós módszertannal megvalósítani. A szupervízió célja a szakmai kompetencia növelése, a kooperáció és a hatékonyság fejlesztése. Elősegíti az intervenciós lehetőségek tudatosítását, és támogatja a kapcsolatok és munkaköri rendszerek hatékony együttműködését. A szupervíziós ülések kétheti vagy havi rendszerességgel történnek, vagy csoportos, vagy egyéni formában.

Gyermekhíd Alapítvány © 2020

Gyermekhíd Alapítvány
1016 Budapest,
Naphegy tér 8.

gyermek@gyermekhid.hu
+36 (30) 896-04-51

Adószám:
18941469-1-42

Bankszámlaszám:
MagNet Bank 16200010 – 10073155

Adatkezelési tájékoztató